Câu điều kiện loại 2: Công thức, cách dùng, biến thể & bài tập

Câu điều kiện loại 2 là một phần trong chuỗi bài học về câu điều kiện, mà cần phải hiểu rõ để không nhầm lẫn với các loại khác. Để giúp bạn nắm vững kiến thức, IELTS Fighter sẽ chia sẻ về câu điều kiện loại 2 và cách sử dụng nó như thế nào!

Định nghĩa

Ví dụ câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một hành động, sự việc không thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại.

Câu điều kiện loại 2 thường bao gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề điều kiện (mệnh đề if) và Mệnh đề kết quả (mệnh đề chính), và 2 mệnh đề này có thể hoán đổi vị trí trong câu.

Công thức

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

If + S + V (quá khứ đơn)

S + would/ could + V-inf

Lưu ý:

– Động từ “to be” trong mệnh đề if luôn được chia là were cho tất cả các ngôi.

– Ở mệnh đề chính, would/wouldn’t được dùng để biểu thị giả định chung chung một kết quả trái ngược với hiện tại, còn could/ couldn’t được dùng để nhấn mạnh giả định về khả năng (có thể hay không thể làm gì) trái ngược với hiện tại.

– Ngoài wouldcould, chúng ta cũng có thể sử dụng các trợ động từ khác như might, should, had to, ought to trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2.

Ví dụ: Pete could buy this laptop if he had more money. (Pete có thể mua chiếc laptop này nếu anh ấy có nhiều tiền hơn.)

If I were you, I wouldn’t worry too much about it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không quá lo lắng về điều đó.)

Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai

If I were rich, I would buy that car. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)

Dùng để khuyên bảo, đề nghị hoặc yêu cầu

I wouldn’t buy it if I were you. (Tôi sẽ không mua nó nếu tôi là bạn.)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ đơn), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ to V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t drink that smoothie. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không uống ly sinh tố đó đâu.)

→ Were I you, I wouldn’t drink that smoothie.

If this purse weren’t so expensive, I would buy it. (Nếu chiếc ví này không quá đắt, tôi sẽ mua nó.)

→ Weren’t this purse so expensive, I would buy it.

If you took that music class, you could play the piano. (Nếu bạn tham gia lớp học nhạc đó, bạn có thể chơi piano.)

→ Were you to take that music class, you could play the piano.

Biến thể của câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề if

If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were listening to music, I wouldn’t hear what you said. (Nếu tôi đang nghe nhạc, tôi sẽ không nghe thấy những gì bạn nói.)

If + S + had + PII, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had had a map, I wouldn’t get lost. (Nếu tôi có một bản đồ, tôi sẽ không bị lạc.)

Biến thể mệnh đề chính

If + S + V (quá khứ đơn), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Monday, I would be working at the company. (Nếu hôm nay là thứ Hai, tôi sẽ đang làm việc ở công ty.)

If + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ: If I finished my work yesterday, I was free today. (Nếu hôm qua tôi đã hoàn thành công việc của mình, hôm nay tôi đã rảnh rỗi.)

Đọc ngay bài học về câu điều kiện tiếp theo:

Câu điều kiện loại 3 và cách dùng

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional)

Bài tập có đáp án

Bài 1. Chọn đáp án đúng.

1. If I were ………………….. rich, I would try ………………….. to help the poor.

2. What would you do ………………….. if you saw ………………….. a huge spider in your shoe?

3. If I were ………………….. you, I would ask ………………….. for their help.

4. If he found ………………….. a wallet in the street, he would take ………………….. it to the police.

5. If she were ………………….. a colour, she would be ………………….. red.

6. They were ………………….. terrified if they saw ………………….. aliens in their garden.

Bài 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 2.

1. If I had ………………….. a lot of money, I would buy ………………….. a yacht.

2. If I were ………………….. a baby, I would cry ………………….. all of the time.

3. If she ate ………………….. lots of chocolate, she would have ………………….. bad teeth.

4. If I didn’t have ………………….. a pencil, I would borrow ………………….. one.

5. If he didn’t have to ………………….. go to school, he would watch ………………….. television all day.

6. If she had ………………….. good grades, she would be ………………….. happy.

7. My boss would be ………………….. very pleased if I finished ………………….. the job.

8. I wouldn’t go ………………….. to school if I had ………………….. a bad cold.

9. If she earned ………………….. some money, she would buy ………………….. a new dress.

10. If I invited ………………….. fifty friends to my birthday party, my parents would be ………………….. mad.

Bài 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 2.

1. If he started ………………….. at once, he would arrive ………………….. there by midday.

2. Tom would be ………………….. sick if he ate ………………….. all those chocolates.

3. If I lost ………………….. my glasses, I wouldn’t be ………………….. able to read.

4. You would become ………………….. ill if you forgot ………………….. your jacket.

5. If the weather got ………………….. colder, I would buy ………………….. a new coat.

Bài 4. Chọn đáp án đúng.

1. If I won ………………….. the lottery, I would be ………………….. a millionaire.

2. If I were ………………….. rich, I would quit ………………….. my job.

3. I would travel ………………….. around the world if I quit ………………….. my job.

4. I would buy ………………….. anything I want if I get ………………….. that jackpot.

5. I would buy ………………….. the most expensive car if I want ……………………

6. If I traveled ………………….. somewhere, I would stay ………………….. in the most luxurious hotels.

7. But I would not be ………………….. too materialistic if I had ………………….. millions of dollars.

8. I would help ………………….. the poor if I became ………………….. a millionaire.

9. I would give ………………….. some money to charities, if I were ………………….. rich.

10. If I had ………………….. millions of dollars, I would not be ………………….. mean.

Bài 5. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 2.

– If we had ………………….. a yacht, we would sail ………………….. the seven seas.

– If he had ………………….. more time, he would learn ………………….. karate.

– If they told ………………….. their father, he would be ………………….. very angry.

– She would spend ………………….. a year in the USA if it were ………………….. easier to get a green card.

– If their son were ………………….. taller, he would be ………………….. a model.

– We would help ………………….. you if we knew ………………….. how.

– My brother would buy ………………….. a sport car if he had ………………….. enough money.

– If I felt ………………….. better, I would go ………………….. to the cinema with you.

– If you went ………………….. by bike more often, you would not be ………………….. so flabby.

– She would not talk ………………….. to you if she were ………………….. mad at you.

Đáp án

Bài 1.

1. were; would try

2. would you do; saw

3. were; would ask

4. found; would take

5. were; would be

6. were; saw

Bài 2.

1. had; would buy

2. were; would cry

3. ate; would have

4. didn’t have; would borrow

5. didn’t have to; would watch

6. had; would be

7. would be; finished

8. wouldn’t go; had

9. earned; would buy

10. invited; would be

Bài 3.

1. started; would arrive

2. would be; ate

3. lost; wouldn’t be

4. would become; forgot

5. got; would buy

Bài 4.

1. won; would be

2. were; would quit

3. would travel; quit

4. would buy; got

5. would buy; wanted

6. traveled; would stay

7. would not be; had

8. would help; became

9. would give; were

10. had; would not be

Bài 5.

– had; would sail

– had; would learn

– told; would be

– would spend; were

– were; could be

– would help; knew

– would buy; had

– felt; would go

– went; would not be

– would not talk; were

Đó là kết thúc bài học về câu điều kiện loại 2 rồi. Bạn đã hiểu rõ kiến thức chưa? Nếu chưa, hãy comment phía dưới để IELTS Fighter giúp bạn nhé. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Related Posts