Chuyên đề lũy thừa, mũ và lôgarit ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu này có tổng cộng 583 trang, đã được viết bởi giáo viên Nguyễn Bảo Vương, là một bộ tài liệu tuyển chọn và phân loại các bài tập trắc nghiệm (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chuyên đề về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Đồng thời, tài liệu cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng trong quá trình học môn Giải tích 12 chương 2 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán trong năm học 2020 – 2021.

CHUYÊN ĐỀ 1: LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ yếu – trung bình (mức độ điểm 5 – 6). + Dạng toán 1: Rút gọn, biến đổi và tính toán các biểu thức lũy thừa. + Dạng toán 2: So sánh các biểu thức chứa lũy thừa. + Dạng toán 3: Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa. + Dạng toán 4: Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa. + Dạng toán 5: Khảo sát các hàm số lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ 2: CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LÔGARIT. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ yếu – trung bình (mức độ điểm 5 – 6). + Dạng toán 1: Câu hỏi lý thuyết. + Dạng toán 2: Tính toán, rút gọn biểu thức chứa logarit. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ khá (mức độ điểm 7 – 8). + Dạng toán 3: Biểu diễn biểu thức logarit theo logarit khác. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ giỏi – xuất sắc (mức độ điểm 9 – 10). + Dạng toán 4: Một số bài toán nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 3: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ yếu – trung bình (mức độ điểm 5 – 6). + Dạng toán 1: Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số lôgarit. + Dạng toán 2: Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit. + Dạng toán 3: Khảo sát các hàm số mũ, hàm số lôgarit. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ khá (mức độ điểm 7 – 8). + Dạng toán 4: Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số lôgarit. + Dạng toán 5: Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit. + Dạng toán 6: Khảo sát các hàm số mũ, hàm số lôgarit. + Dạng toán 7: Bài toán thực tế. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ giỏi – xuất sắc (mức độ điểm 9 – 10). + Dạng toán 8: Tính toán liên quan đến logarit sử dụng đẳng thức. + Dạng toán 9: Bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất trong hàm số mũ – logarit (sử dụng phương pháp bất đẳng thức – biến đổi). + Dạng toán 10: Sử dụng phương pháp hàm số (hàm đặc trưng) để giải các bài toán về logarit.

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ yếu – trung bình (mức độ điểm 5 – 6). + Dạng toán 1: Phương trình logarit. + + Dạng toán 1.1: Phương trình cơ bản. + + Dạng toán 1.2: Biến đổi để đưa về phương trình cơ bản. + Dạng toán 2: Phương trình mũ. + + Dạng toán 2.1: Phương trình cơ bản. + + Dạng toán 2.2: Biến đổi để đưa về phương trình cơ bản. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ khá (mức độ điểm 7 – 8). + Dạng toán 3: Phương pháp giải phương trình logarit. + + Dạng toán 3.1: Phương pháp chuyển về cùng cơ số. + + Dạng toán 3.2: Phương pháp đặt ẩn phụ. + + Dạng toán 3.3: Phương pháp biến đổi thành phương trình mũ. + + Dạng toán 3.4: Phương pháp sử dụng hàm số, đánh giá. + Dạng toán 4: Phương pháp giải phương trình mũ. + + Dạng toán 4.1: Phương pháp chuyển về cùng cơ số. + + Dạng toán 4.2: Phương pháp đặt ẩn phụ. + + Dạng toán 4.3: Phương pháp biến đổi thành phương trình logarit. + + Dạng toán 4.4: Phương pháp sử dụng hàm số, đánh giá. + Dạng toán 5: Phương trình kết hợp giữa mũ và logarit. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ giỏi – xuất sắc (mức độ điểm 9 – 10). + Dạng toán 6: Phương trình logarit chứa tham số. + Dạng toán 7: Phương trình mũ chứa tham số. + Dạng toán 8: Phương trình kết hợp giữa mũ và logarit chứa tham số. + Dạng toán 9: Phương trình mũ – logarit chứa nhiều ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 5: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ yếu – trung bình (mức độ điểm 5 – 6). + Dạng toán 1: Bất phương trình logarit. + Dạng toán 2: Bất phương trình mũ. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ khá (mức độ điểm 7 – 8). + Dạng toán 3: Bất phương trình logarit. + Dạng toán 4: Bất phương trình mũ. Đây là phần dành cho những học sinh có trình độ giỏi – xuất sắc (mức độ điểm 9 – 10). + Dạng toán 5: Bất phương trình logarit chứa tham số. + Dạng toán 6: Bất phương trình mũ chứa tham số. + Dạng toán 7: Bất phương trình nhiều ẩn.

Tải tài liệu

Related Posts