TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY

Trái cây là một loại đồ ăn ngon và giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe. Nhưng trong tiếng Anh, các loại trái cây này được viết và phát âm như thế nào? Hãy cùng Langmaster khám phá các từ vựng tiếng Anh về trái cây ngay dưới đây.

1. Các từ vựng tiếng Anh về trái cây

1.1 Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây

Trái cây là một loại đồ ăn phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng việc viết và phát âm các loại trái cây này như thế nào? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay dưới đây:

null

Từ vựng tiếng anh về trái cây

 • Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
 • Apple /’æpl/: táo
 • Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
 • Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
 • Grape /greɪp/: nho
 • Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
 • Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khế
 • Mango /´mæηgou/: xoài
 • Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
 • Mandarin /’mændərin/: quýt
 • Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
 • Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
 • Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
 • Durian /´duəriən/: sầu riêng
 • Lemon /´lemən/: chanh vàng
 • Lime /laim/: chanh vỏ xanh
 • Papaya (hoặc pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
 • Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 • Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 • Plum /plʌm/: mận
 • Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 • Peach /pitʃ/: đào
 • Cherry /´tʃeri/: anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 • Coconut /’koukənʌt/: dừa
 • Guava /´gwa:və/: ổi
 • Pear /peə/: lê
 • Fig /fig/: sung
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
 • Melon /´melən/: dưa
 • Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 • Lychee (hoặc litchi) /’li:tʃi:/: vải
 • Longan /lɔɳgən/: nhãn
 • Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
 • Berry /’beri/: dâu
 • Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 • Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 • Persimmon /pə´simən/: hồng
 • Tamarind /’tæmərind/: me
 • Cranberry /’krænbəri/: quả nam việt quất
 • Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 • Das /deit/: quả chà là
 • Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 • Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 • Citron /´sitrən/: quả thanh yên
 • Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 • Ambarella /’æmbə’rælə/: quả cóc
 • Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 • Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
 • Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 • Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
 • Malay apple /mə’lei ‘æpl/: điều
 • Star apple /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 • Almond /’a:mənd/: quả hạnh
 • Chestnut /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 • Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 • Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
 • Raisin /’reizn/: nho khô

Xem thêm: TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.2 Từ vựng về các loại rau củ quả màu đỏ

 • Squash /skwɒʃ/: Bí
 • Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 • Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 • Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 • Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
 • Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏ

1.3 Từ vựng về các loại rau củ quả màu vàng

 • Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)
 • Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 • Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 • Lotus root: Củ sen
 • Turmeric: Nghệ

Xem thêm:

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 Từ vựng về các loại dưa

 • Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
 • Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
 • Galia: Dưa Galia
 • Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
 • Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: Bí đao
 • Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
 • Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
 • Casaba melon: Dưa múi Casaba
 • Crenshaw melon: Dưa Mỹ siêu ngọt
 • Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
 • Bailan melon: Dưa Lan Châu
 • Charentais melon: Dưa Charentais
 • Hami melon: Dưa lưới hami
 • Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

null

1.5 Từ vựng về các loại quả họ berry

 • Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
 • Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: Nam việt quất
 • Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
 • Boysenberry: Mâm xôi lai
 • Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
 • Goji Berry: Cẩu kỷ tử
 • Acai Berry: Quả Acai
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
 • Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
 • Bilberry: Việt quất đen
 • Elderberry: Quả cơm cháy
 • Chokeberry: Anh đào dại
 • Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
 • Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
 • Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bồn tử
 • Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: Quả nham lê
 • Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
 • Lingonberry: Quả hồ lý

Xem thêm:

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 Từ vựng về các loại quả họ cam

 • Lime /laɪm/: chanh
 • Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
 • Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: Quả mơ
 • Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: Quả bưởi
 • Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: Quả dứa
 • Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: Quả cóc
 • Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: Quả me
 • Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
 • Green Apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/: Táo xanh
 • Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: Quả cam
 • Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: Quả khế
 • Guava /ˈɡwɑː.və/: Quả ổi
 • Plum /plʌm/: Quả mận
 • Kiwi /ˈkiː.wiː/: Quả Kiwi
 • Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số thành ngữ về các loại trái cây thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây ở trên giúp bạn mở rộng vốn từ vựng và kiến thức của mình. Tuy nhiên, có khi các từ vựng trái cây được ghép lại với nhau, tạo thành các thành ngữ với ý nghĩa hoàn toàn khác. Vì vậy, hãy tham khảo ngay các thành ngữ dưới đây.

null

Một số thành ngữ về các loại trái cây thông dụng

 • Go banana: Tức giận, tức điên

Ví dụ:

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi sẽ tức giận nếu bà ấy biết được kết quả học tập của tôi)

 • Apples and oranges: Khác biệt hoàn toàn

Ví dụ:

I and my brother are just apples and oranges (Tôi và anh trai tôi khác biệt hoàn toàn)

 • Not give a fig: Không quan tâm

Ví dụ:

He’s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta đang khoe khoang về gia đình mình nhưng tôi không quan tâm)

 • The apple of one’s eye: Được ai đó yêu quý

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the apple of her eye (Nhà tôi có 3 đứa con, nhưng cậu con út được yêu quý nhất)

 • The cherry on the cake: Phần cuối để hoàn thành mọi thứ

Ví dụ:

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết tuyệt vời hoàn thành mọi thứ)

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

3. Một số câu nói sử dụng từ vựng về trái cây trong tiếng Anh

Dưới đây là một số câu nói sử dụng từ vựng tiếng Anh về trái cây để bạn tham khảo:

 • These apples are rotten. (Những quả táo này bị thối)
 • This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này hơi chua)
 • Do you like fruits? What’s your favorite one? (Bạn có thích ăn trái cây không? Quả nào là yêu thích của bạn nhất?)
 • Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, apple, orange, banana, grapefruit,…. (Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới nên chúng tôi có rất nhiều loại trái cây. Như bơ, táo, cam, chuối, bưởi,…)

ĐỌC NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1

Trên đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây để bạn có thể học. Hi vọng sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Hãy tham gia các khóa học tại Langmaster để học tiếng Anh một cách dễ dàng nhất!

Related Posts