Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu này bao gồm 825 trang, được sáng tác bởi giảng viên Nguyễn Bảo Vương. Nó cung cấp phương pháp giải các dạng toán liên quan đến đồ thị hàm số và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (chương 1 của môn Giải tích 12). Tài liệu cũng cung cấp đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán lớp 12 và ôn thi THPT môn Toán trong năm học 2020 – 2021.

Chuyên đề 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên và đồ thị.
 • Dạng toán 2: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số đã cho.

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định.
 • Dạng toán 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng đã cho.
 • Dạng toán 3: Tìm m để hàm số bậc ba đơn điệu trên khoảng đã cho.
 • Dạng toán 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng đã cho.

III. DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

 • Dạng toán 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số g(x) = f[u(x)] khi biết đồ thị của hàm số f’(x).
 • Dạng toán 2: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số g(x) = f[u(x)] + v(x) khi biết đồ thị và bảng biến thiên của hàm số f’(x).
 • Dạng toán 3: Bài toán liên quan đến hàm ẩn, hàm hợp và tham số.

Chuyên đề 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán 1: Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên và đồ thị của hàm số y, y’.
 • Dạng toán 2: Tìm cực trị của hàm số khi biết giá trị hàm số y và đạo hàm y’.

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán 1: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm x = x0.
 • Dạng toán 2: Tìm m để hàm số có n cực trị.
 • Dạng toán 3: Tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
 • Dạng toán 4: Tìm m để hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
 • Dạng toán 5: Tìm m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
 • Dạng toán 6: Tìm m để hàm số bậc hai trên một hàm số bậc nhất có cực trị thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

III. DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

 • Dạng toán 1: Bài toán các cực trị của hàm số chứa các giá trị tuyệt đối.
 • Dạng toán 2: Số điểm cực trị của hàm hợp.
 • Dạng toán 3: Tìm m để hàm số f(u) thỏa mãn điều kiện cho trước.

Chuyên đề 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán 1: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số qua đồ thị và bảng biến thiên.
 • Dạng toán 2: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.
 • Dạng toán 3: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng (a;b).

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán: Xác định m sao cho giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số thỏa mãn điều kiện đã cho.

III. DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

 • Dạng toán 1: Xác định m sao cho giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa giá trị tuyệt đối thỏa mãn điều kiện đã cho.
 • Dạng toán 2: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm ẩn, hàm hợp.
 • Dạng toán 3: Ứng dụng của giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất trong giải quyết bài toán thực tế.
 • Dạng toán 4: Sử dụng phương pháp hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.

Chuyên đề 4: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán: Xác định đường tiệm cận dựa trên bảng biến thiên và đồ thị của hàm số.

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán 1: Xác định đường tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua hàm số đã cho.
 • Dạng toán 2: Xác định m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện đã cho.

III. DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

 • Dạng toán: Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số g(x) khi biết bảng biến thiên của hàm số f(x).

Chuyên đề 5: ĐỌC ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán: Nhận dạng các dạng hàm số thông qua đồ thị.

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán 1: Xét dấu của các hệ số trong hàm số thông qua đồ thị.
 • Dạng toán 2: Biến đổi đồ thị của hàm số chứa giá trị tuyệt đối.

Chuyên đề 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

I. DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).

 • Dạng toán 1: Giải bài toán về tương giao đồ thị thông qua đồ thị và bảng biến thiên.
 • Dạng toán 2: Giải bài toán về tương giao đồ thị thông qua hàm số đã cho (không chưa tham số).

II. DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).

 • Dạng toán 1: Giải bài toán về tương giao đường thẳng với đồ thị hàm số bậc ba (chứa tham số).
 • Dạng toán 2: Giải bài toán về tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến (chứa tham số).
 • Dạng toán 3: Giải bài toán về tương giao của đường thẳng với hàm số trùng phương (chứa tham số).

III. DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

 • Dạng toán 1: Giải bài toán về phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện K (hàm số khác).
 • Dạng toán 2: Giải bài toán về tương giao hàm hợp, hàm ẩn.
 • Dạng toán 3: Giải bài toán về tương giao hàm hợp, hàm ẩn chứa tham số.

Tải tài liệu tại đây.

Related Posts